Ohm Vighneswaraya Namah ! Vinayakaya Namah ! Ganapathaye Namah !
Gajamughaya Namah ! Parvati nandanaya Namah ! Mushika vahanaya Namah ! Kailasa Putraya Namah !

Categories: